ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร

ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
227
SCOPUS
218
PUBMED
182
ISI
4
TCI
ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์

ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164
SCOPUS
156
PUBMED
161
ISI
15
TCI
ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ

ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
SCOPUS
111
PUBMED
114
ISI
7
TCI
ศ.ดร. ณรงค์ ขันตีแก้ว

ศ.ดร. ณรงค์ ขันตีแก้ว

ภาควิชาศัลยศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
SCOPUS
127
PUBMED
134
ISI
6
TCI
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม

รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
132
SCOPUS
112
PUBMED
130
ISI
11
TCI
ผศ.ดร. นิษณา นามวาท

ผศ.ดร. นิษณา นามวาท

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78
SCOPUS
93
PUBMED
112
ISI
10
TCI
ผศ.ดร อัญชลี เตชะเสน

ผศ.ดร อัญชลี เตชะเสน

สายวิชาเทคนิคการแพทย์,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71
SCOPUS
67
PUBMED
83
ISI
4
TCI
ศ. นิตยา ฉมาดล

ศ. นิตยา ฉมาดล

ภาควิชารังสีวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49
SCOPUS
42
PUBMED
26
ISI
4
TCI
 อรรถพล ติตะปัญ

อรรถพล ติตะปัญ

ภาควิชาศัลยศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
SCOPUS
34
PUBMED
35
ISI
1
TCI