ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร

ศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
221
SCOPUS
208
PUBMED
174
ISI
4
TCI
ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์

ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164
SCOPUS
156
PUBMED
159
ISI
15
TCI
 ธิดารัตน์ บุญมาศ

ธิดารัตน์ บุญมาศ

ภาควิชาปรสิตวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
SCOPUS
107
PUBMED
108
ISI
7
TCI
รศ. ณรงค์ ขันตีแก้ว

รศ. ณรงค์ ขันตีแก้ว

ภาควิชาศัลยศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
SCOPUS
119
PUBMED
124
ISI
6
TCI
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม

รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123
SCOPUS
103
PUBMED
119
ISI
11
TCI
ผศ.ดร. นิษณา นามวาท

ผศ.ดร. นิษณา นามวาท

ภาควิชาชีวเคมี,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73
SCOPUS
88
PUBMED
103
ISI
10
TCI
อ. อัญชลี เตชะเสน

อ. อัญชลี เตชะเสน

สายวิชาเทคนิคการแพทย์,
คณะเทคนิคการแพทย์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64
SCOPUS
61
PUBMED
73
ISI
4
TCI
ศ. นิตยา ฉมาดล

ศ. นิตยา ฉมาดล

ภาควิชารังสีวิทยา,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47
SCOPUS
40
PUBMED
24
ISI
4
TCI
 อรรถพล ติตะปัญ

อรรถพล ติตะปัญ

ภาควิชาศัลยศาสตร์,
คณะแพทยศาสตร์,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
SCOPUS
30
PUBMED
28
ISI
1
TCI