Loading

TCI : รายชื่อบทความทั้งหมดจนถึงปี 2017 (Khon Kaen University)

Back
Title Authors Year Publication name
2441. การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด (An Analysis and Classification of Information for Tourism Development Planning at the Provincial Level) Chinnapatjeeras Rapassit
Tuamsuk Kulthida
2016 วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)
(34 No 2), pp.
2442. การวิเคราะห์องค์ประกอบเมทาดาตาที่ใช้ในการประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยต้นฉบับในงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ทางการแพทย์ Ruangsuwan Sukanya
Manmart Lampang
Kabmala Malee
2016 วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)
(34 No 4), pp.
2443. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรและนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกไทย บุญวัชราภัย ทศพร
เจษฎาลักษณ์ วิโรจน์
ตันตระบัณฑิตย์ ขวัญฤดี
2016 Veridian e-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts
(9 No 3), pp. 1242-1259
2444. โครงการ “กล่องของขวัญวันเกิด” : ผลของการมีส่วนร่วมโครงการต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของบิดามารดา ในการสื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศกับบุตร ภู่ไพบูลย์ รุจา
พรหมเนรมิต ภาวนา
หัตถกิจพาณิชกุล กุลธิดา
2016 วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses)
(17 No 2), pp. 12-20
2445. แนวทางการศึกษาการจัดระบบความรูภูมิปญญา (Approach to Study of Indigenous Knowledge Organization) Kabmala Malee 2016 วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)
(34 No 1), pp.
2446. บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น อู่รัตนมณี สุจิตรา
วัชรสินธุิ์ จินตนา
จงอุดมการณ์ ดารุณี
2016 JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH (วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
(10 No 1), pp.
2447. ปัจจัยทำนายสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี แสงสุวรรณ เจียมจิต
บุญยะลีพรรณ สุวรรณา
ศิริพานิชย์ศกุนต์ กัลยาณี
ไชยสิทธิ์ ยุทธชัย
พลพุทธา ลัดดา
ดวงมาลา มณีวรรณ
2016 พยาบาลสาร (Nursing Journal)
(43 No 1), pp. 84-94
2448. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดคอ ไหล่ หลังของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดขอนแก่น ชายเกลี้ยง สุนิสา
นิธิธรรมธาดา รัชติญา
2016 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)
(46 No 1), pp. 42-56
2449. ระดับการคุกคามทางเพศต่อวัยรุ่นหญิงผ่านพื้นที่เสมือนจริง มโนชัย อนุกูล
อายุวัฒน์ ดุษฎี
สุทธิสา ชูพักตร์
2016 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(11 No 1), pp. 183-196
2450. ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พิจิตรกำเนิด บรรพต
เฉลิมดำริชัย วาทิน
ชูกิตติกุล วจี
2016 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(10 No 2), pp. 75-92
2451. สภาพการค้นคืน และการเข้าถึงความรู้ด้านพลังงานของนักวิจัย (Scholar and Researchers’ Behavior in Retrieving) TaKham Thitiwat
Kabmala Malee
Manmart Lampang
2016 วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)
(34 No 1), pp.
2452. หน้าใส ไร้สิว เตชาเสถียร ลีลาวดี 2016 ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)
(31 No 5), pp. 42-45
2453. A Report of the Management of Continuous Independent Variables in Logistic Regression Analysis in Medical and Public Health Journals in Thailand Simsin Saksin
Khiewyoo Jiraporn
2017 ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)
(32 No 1), pp. 38-44
2454. Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises - A Case Report Sakaew Waraporn
Maneenin Chanwit
Ratanasuwan Somsiri
Amarttayakong Pattama
Boonruangsri Porntip
Kanpittaya Jaturat
Hipkaeo Wiphawi
2017 ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)
(32 No 1), pp. 80-85
2455. Electrocardiogram Screening Tool for Risk Management among Adult Patients in Outpatient Department Panthongviriyakul Aunejit
Makarawate Pattarapong
Pongchaiyakul Choowong
Tharaksa Prapapan
Sripo Temsiri
2017 ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal)
(32 No 2), pp. 157-162
2456. Identification of “Chan-daeng” Sold in Wholesale Herbal Stores in Bangkok and Vicinity areas by using HPLC Fingerprint Wangboonskul Jinda
Tiyaworanant Suppachai
Khonkaen University Khonkaen 40002
2017 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
(13 No 1), pp. 63-70
2457. Impact of High Fat- and High Fructose-Diet on Murine Hepatic Histological Feature and CYP3A11 Profile Jearapong Nattharat
Chatuphonprasert Waranya
Jarukamjorn Kanokwan
2017 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
(13 No 1), pp. 71-80
2458. Pharmacological Activities of Cryptolepis dubia (Burm.f.) M.R.Almeida Sriset Yollada
Pharmaceutical Sciences Khon Kaen University
Jarukamjorn Kanokwan
Chatuphonprasert Waranya
Pharmaceutical Biotechnology (PANPB) Faculty of Pharmaceutical Sciences
2017 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
(13 No 1), pp. 1-10
2459. Significance of CYP2D Polymorphism Wilaiporn Tantai
Jarukamjorn Kanokwan
Khon Kaen University Khon Kaen 40002
Tel: 043-202305 Fax: 043-202379
2017 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
(13 No 1), pp. 11-27
2460. Standard Anti-Tuberculosis Regimen Induced Hepatotoxicity by Suppression of Hepatic Catalase and Superoxide Dismutase in Mice Kuncharoenwirat Nathaphon
Sriset Yollada
Sukkasem Nadta
Jarukamjorn Kanokwan
Chatuphonprasert Waranya
2017 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)
(13 No 1), pp. 52-62
Displaying TCI Document 2441 - 2460 of 2464 in total
0.5375785827636719