Loading

TCI : รายชื่อบทความทั้งหมดจนถึงปี 2021 (Khon Kaen University)

Back
Title Authors Year Publication name
2241. Wound Complications after Laparotomy for Endometrial Cancer Nhokaew Wilasinee
Temtanakitpaisan Amornrat
Kleebkaow Pilaiwan
Chumworathayi Bundit
Luanratanakorn Sanguanchoke
Kietpeerakool Chumnan
2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 70
2242. การจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด Pain management during the 1st stage of labor Srisaeng Pakvilai
Supornpun Ausa
2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 4), pp. HEALTH VOLUME 38 NO 4 (October-December) 2015
2243. การจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย TEACHING AND LEARNING OF INFORMATION SCIENCE IN THAILAND ปทุมพงษ์ นุจรินทร์
วงษ์ประเสริฐ ชลภัสส์
2015 Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
(9 No 1), pp. 172-186
2244. การทำนายการล้มเหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย THE PREDICTING THE FAILURE OF SMEs IN NORTHEASTERN REGION OF THAILAND จันทร์จรัส สุรชัย
เขิมขันธ์ จีรนันท์
2015 Journal of Srinakharinwirot Research and Development
(7 No 14), pp. 173-181
2245. การนำระบบการจัดระดับคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล The System Implementation of the Quality Rating Cluster of Rajamangala University of Technology กุลไพบุตร ธนานันต์
สุวรรณน้อย ไพศาล
ตั้งประภา ทวิกา
2015 RMUTI JOURNAL
(8 No 2), pp. 131-139
2246. การพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล มะลิสุวรรณ เศรษฐพงศ์
ประวัติรุ่งเรือง ประสาน
ชัยเลิศวณิชกุล ปัทมา
ดำรงพงศ์ นันทพร
ประภากมล องค์อาจ
2015 National Defence Studies Institute Journal
(6 No 3), pp. 14-18
2247. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ ในการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างในหญิงตั้งครรภ์ ศรโพธิ์อุ่น สุรีพร
ธีรโสภณ ปราณี
2015 Journal of Nursing and Education
(8 No 3), pp. 81-92
2248. การพัฒนาระบบบริการ การดูแลต่อเนื่องในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Development of Continuing care Service System for Families with Stroke Patient nikomluk wanpen
Jenjaiwit Patcharaporn
2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 1), pp. HEALTH
2249. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วงษ์พรหม จรัญญา
จงวุฒิเวศย์ คีรีบูน
ประเสริฐสุข นวลฉวี
จงวุฒิเวศย์ นิรันดร์
2015 Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
(8 No 3), pp. 41-54
2250. การวิเคราะหเนื้อหาวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ (Content Analysis of Khon Kaen University Theses on the Elderly) Yuphin Brown Prasopporn
Sirichote Poranee
2015 วารสารสารสนเทศศาสตร์
(33 No 3), pp.
2251. การวิจัยทางการพยาบาลในสังคมไทย : ทบทวนอดีตและทิศทางอนาคต Nursing Research in Thailand: Past and present Thongkrajai Earmporn 2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 1), pp. HEALTH
2252. การออกแบบเชิงโมเลกุลของสีย้อมอินทรีย์แบบ D-2 (pi-A) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ต้นตะภา ศราวุฒิ
แสงอรุณ วิเชียร
อมรกิจบำรุง วิทยา
2015 RMUTI JOURNAL
(8 No 1), pp. 16-33
2253. ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วย: ข้อเสนอจากการวิจัยเอกสาร Family and Caring for the Ill Members: Suggestions based on a Documentary Research Jong-udomkarn Darunee 2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 4), pp. HEALTH VOLUME 38 NO 4 (October-December) 2015
2254. ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด เดนชา ธวัตรชัย
แสงอรุณ เกียรติ
อินทร์ประสิทธิ์ ไมตรี
สีชมภู สมควร
2015 Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
(8 No 2), pp. 1719-1734
2255. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แก้วกันทะ พัชราวรรณ
รุ่งเรืองกลกิจ สมพร
2015 Nursing Journal
(42 No 4), pp. 48-64
2256. ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษา: วิเคราะห์แยกเพศ Prevalence and Predictive Factors Influence Depression among Secondary School Students: Sex Difference Analysis Kotnara Ingkata 2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 1), pp. HEALTH
2257. ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรก ของออทิสติกในทารกสำหรับบิดามารดา Validity and Reliability of Early Behavior of Autistic in Infant Assessment for Parents Jenjaiwit Patcharaporn
Chomnirat Wilawan
Pothichai Piyanan
2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 1), pp. HEALTH
2258. ความต้องการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (The Requirements for e-Government based on Citizen-Centric Approach) Sorn-in Kanda 2015 วารสารสารสนเทศศาสตร์
(33 No 3), pp.
2259. ความบกพร่องทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก อุตะมะ นพมาศ
จินตนาวัฒน์ โรจนี
อัษญคุณ สมสงวน
นานาศิลป์ ภารดี
2015 Nursing Journal
(42 No 3), pp. 61-71
2260. ความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยกำหนด นานาศิลป์ ภารดี 2015 Nursing Journal
(42), pp. 156-162
Displaying TCI Document 2241 - 2260 of 2412 in total
0.6246340274810791