Loading

TCI : รายชื่อบทความทั้งหมดจนถึงปี 2021 (Khon Kaen University)

Back
Title Authors Year Publication name
2261. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแล ในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง เรือนศรี พัชรี
โปธิบาล ลินจง
นานาศิลป์ ภารดี
2015 Nursing Journal
(42 No 2), pp. 24-35
2262. ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองต่ออาการ และระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน Relationships among Response to Symptoms and Hospital Arrival Time of Acute Stroke Patients Potisopha Wiphawadee 2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 1), pp. HEALTH
2263. แนวทางการออกแบบเรือนพยาบาลสำหรับคนพิการ : กรณีศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สันติเวส สัญชัย 2015 Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
(8 No 3), pp. 1284-1298
2264. แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางระบายน้ำเสียสาธารณะโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียวิถีธรรมชาติด้วยระบบพืชพันธุ์อย่างมีสุนทรียภาพทางทัศนาการ ทองป้อง นิธิวดี 2015 Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts)
(8 No 1), pp. 1402-1418
2265. แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา THE NURSING PRACTICE GUIDELINE FOR BREASTFEEDING PROMOTION Theerasopon Pranee 2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 1), pp. HEALTH
2266. บทแนะนำหนังสือ หนังสือ ชุด วชิรญาณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดวงพัตรา จักรกฤษณ์ 2015 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7 No 1), pp. 242-257
2267. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของสตรีอายุน้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม Illness Experience of Young Women with Breast Cancer Promkamsao Napaporn Promkamsao
Thongkrajai Earmporn
Tangworaphongchai Jintana
2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 2), pp. HEALTH
2268. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิง: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วงศ์อาษา วิไลลักษณ์
กองเงิน ปิยะพร
วุฒิอาภา สารารัตน์
2015 Journal of Public Health
(45 No 3), pp. 285-297
2269. ผลของกลุ่มบำบัดแบบหวนรำลึกความหลังที่เป็นสุข ต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยที่เป็นโรคซึมเศร้า THE EFFECTS OF GROUP HAPPY REMINISCENCE THERAPY ON DEPRESSIVE SYMPTOMS IN THAI OLDER PEOPLE WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER เหล่าคงธรรม วาสนา
พิมพ์ตรา สุปราณี
กองสุข ธรณินทร์
รุ่งเรืองกลกิจ สมพร
2015 THE JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING AND MENTAL HEALTH
(29 No 2), pp. 12-27
2270. ผลของอัตราส่วน Ca:Si และ Na:Al ต่อกำลังอัดและลักษณะโครงสร้างผลึก ของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยที่มีแคลเซียมสูง Effect of Ca:Si and Na:Al Ratio on Compressive Strength and Microstructure of High Calcium Fly Ash Geopolymer สมนา เกียรติสุดา
จินดาประเสริฐ ปริญญา
2015 RMUTI JOURNAL
(8 No 3), pp. 113-125
2271. ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery เกษมศิริ พรเทพ 2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 36-41
2272. พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่มีผลต่อฟันกรามแท้ซี่แรกผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สุวรรณพันธ์ จิตรา
พรหมเทศ สุพรรณี
คําสะอาด ศิริพร
2015 Thai Dental Nurse Journal
(26 No 1), pp. 43-58
2273. ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขกระบวนการพัฒนาเกษตรชุมชนเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา เกริกสกุล ภัทรพงษ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร ธงพล
นัยพินิจ ธนาพันธ์
2015 Panyapiwat Journal
(7 No 3), pp. 217-228
2274. มะเร็งปากมดลูก เต็มธนะกิจไพศาล อมรรัตน์ 2015 Srinagarind Medical Journal
(30 No 5), pp. 7-9
2275. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข A Causal Model of Patient Unit Performance in General Hospital under Ministry of Public Health มีหาญพงษ์ ปราณี
เหลืองอมรเลิศ สุจิตรา
ช่างไม้ ศากุล
2015 Journal of The Royal Thai Army Nurses
(16 No 1), pp. 78-86
2276. ระดับสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ Competency levels and roles implementation in health promotion Nuntaboot Khanitta
Shokebumroong Klaphachoen
Theerasopon pranee
2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 2), pp. HEALTH
2277. ลักษณะ สาเหตุและผลกระทบของความรุนแรงในผู้เสพสารเสพติดที่มารับการรักษา The characteristic causes consequence of violence in drug addicts’ patients Sawangchareon Kritaya 2015 Journal of Nursing Science and Health
(38 No 3), pp. Health Volume 38 No 3 (July-September) 2015
2278. 372 521 Clinical Radiology Teaching and Learning Process Evaluation by the Fifth Year Medical Students in Academic Year 2014 Kanpittaya Jaturat
Kuhirunyarah Piyathida
Pesee Montien
Supakalin Narudom
Uparin Kasama
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 4), pp. 213-217
2279. Acknowledgement about Cosmetic Surgery of Undergraduate Students Living on Campus, Khon Kaen University Neelakan Pattraporn
Wachirawanitchkit Hataitip
Sophonrat Kittiphot
Sathidatekoonchorn Thanatarn
Mankong Ekkawut
Charoenchiranat Pannapat
Pinitsoontorn Somdej
Paileeklee Suchada
2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 76
2280. Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) in Dogs Tested by In-House Crude Cephalin from Canine Brain Yama Sarawut
Chaimongkhol Am
Channoi Somsak
Pornprasert Sakhorn
Suriyasathaporn Wanna
2016 The Thai Journal of Veterinary Medicine
(46 No 1), pp. 143-148
Displaying TCI Document 2261 - 2280 of 2412 in total
0.5247781276702881