Loading

TCI : รายชื่อบทความทั้งหมดจนถึงปี 2021 (Khon Kaen University)

Back
Title Authors Year Publication name
2401. ระดับการคุกคามทางเพศต่อวัยรุ่นหญิงผ่านพื้นที่เสมือนจริง มโนชัย อนุกูล
อายุวัฒน์ ดุษฎี
สุทธิสา ชูพักตร์
2016 VRU Research and Development Journal Humanities and Social Science
(11 No 1), pp. 183-196
2402. ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พิจิตรกำเนิด บรรพต
เฉลิมดำริชัย วาทิน
ชูกิตติกุล วจี
2016 Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
(10 No 2), pp. 75-92
2403. สภาพการค้นคืน และการเข้าถึงความรู้ด้านพลังงานของนักวิจัย (Scholar and Researchers’ Behavior in Retrieving) TaKham Thitiwat
Kabmala Malee
Manmart Lampang
2016 วารสารสารสนเทศศาสตร์
(34 No 1), pp.
2404. หน้าใส ไร้สิว เตชาเสถียร ลีลาวดี 2016 Srinagarind Medical Journal
(31 No 5), pp. 42-45
2405. A Report of the Management of Continuous Independent Variables in Logistic Regression Analysis in Medical and Public Health Journals in Thailand Simsin Saksin
Khiewyoo Jiraporn
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 1), pp. 38-44
2406. Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises - A Case Report Sakaew Waraporn
Maneenin Chanwit
Ratanasuwan Somsiri
Amarttayakong Pattama
Boonruangsri Porntip
Kanpittaya Jaturat
Hipkaeo Wiphawi
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 1), pp. 80-85
2407. Electrocardiogram Screening Tool for Risk Management among Adult Patients in Outpatient Department Panthongviriyakul Aunejit
Makarawate Pattarapong
Pongchaiyakul Choowong
Tharaksa Prapapan
Sripo Temsiri
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 2), pp. 157-162
2408. Identification of “Chan-daeng” Sold in Wholesale Herbal Stores in Bangkok and Vicinity areas by using HPLC Fingerprint Wangboonskul Jinda
Tiyaworanant Suppachai
Khonkaen University Khonkaen 40002
2017 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(13 No 1), pp. 63-70
2409. Impact of High Fat- and High Fructose-Diet on Murine Hepatic Histological Feature and CYP3A11 Profile Jearapong Nattharat
Chatuphonprasert Waranya
Jarukamjorn Kanokwan
2017 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(13 No 1), pp. 71-80
2410. Pharmacological Activities of Cryptolepis dubia (Burm.f.) M.R.Almeida Sriset Yollada
Pharmaceutical Sciences Khon Kaen University
Jarukamjorn Kanokwan
Chatuphonprasert Waranya
Pharmaceutical Biotechnology (PANPB) Faculty of Pharmaceutical Sciences
2017 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(13 No 1), pp. 1-10
2411. Significance of CYP2D Polymorphism Wilaiporn Tantai
Khon Kaen University Khon Kaen 40002
Jarukamjorn Kanokwan
Tel: 043-202305 Fax: 043-202379
2017 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(13 No 1), pp. 11-27
2412. Standard Anti-Tuberculosis Regimen Induced Hepatotoxicity by Suppression of Hepatic Catalase and Superoxide Dismutase in Mice Kuncharoenwirat Nathaphon
Sriset Yollada
Sukkasem Nadta
Jarukamjorn Kanokwan
Chatuphonprasert Waranya
2017 Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
(13 No 1), pp. 52-62
2413. Symptoms, Symptom Management and Outcome in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy Karomprat Apinya
Chaichan Phetpilin
Santawesuk Umaporn
Sookprasert Aumkhae
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 4), pp. 326-331
2414. Techniques for Postoperative Pain Management After Total Knee Arthroplasty in Srinagarind Hospital Wittayapiroj Aumjit
Wittayapairoj Kriangkrai
Promsena Prachanat
Wongswadiwat Malinee
Huntula Yuwadee
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 1), pp. 71-79
2415. Tyrosine Kinases: Potential molecular Targets for Cancer Therapy Klungsaeng Sirinapha
Senggunprai Laddawan
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 1), pp. 86-95
2416. Warfarin: Pharmacology and Factors Affecting its Response Wattanachai Nitsupa
Kaewmoongkun Sutthida
2017 Srinagarind Medical Journal
(32 No 2), pp. 189-199
2417. บทบรรณาธิการ von bormann suparpit
ทาโต รัตน์ศิริ
บรรณธิการ บรรณาธิการ
ปรีชาวงษ์ สุนิดา
มงคลวนิช ผศ.ดร. ชลลดา
ตปนียากร วรรณี
สุขวัฒนาสินิทธิ์ ์นวรัตน์
บัณฑิตวิทยาลัย วารสารบัณฑิตศึกษา
จตุรวงค์ โชติมา
โพธิ์ศรี เชิดชัย
ท้วมสุข กุลธิดา
ชัยสวัสดิ์ รศ.มนัส
อังพณิชกิจ จันทิมา
Thongyou Maniemai
บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
เสมาขันธ์ ชุมพล
บุญวาศ ขวัญตา
บรรณาธิการ บทบรรณาธิการ
ศิริ ลิขิต
บทบรรณาธิการ EDITOR
ณ ตะกั่วทุ่ง อรจรีย์
วไลยอลงกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย
สุขชีวะ ศิริเดช
พรรณรัตนศิลป์ รศ.ดร.พงศกร
ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร
Editor บรรณาธิการ
(Teerachai Netthanomsak) ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
กุมาร ปาวา กัมมาล
ตปนียากร ดร.วรรณี
สุภวิรี รศ.ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วารสารบัณฑิตศึกษา
ชัยเดชสุริยะ สุพร
พัดทอง สุปาณี
EDITORIAL บทบรรณาธิการ
มงคลวนิช ผศ.ดร.ชลลดา
มงคลวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ
ตปนียกร วรรณี
Editor บทบรรณาธิการ
กูณฑ์กันทรากร ก้องเกียรติ
สมันต์ตรีพร ดร. เสาวนีย์
เข็มทอง สุรีย์
- บรรณาธิการ
มงคลวนิช ชลลดา
Nethanomsak Teerachai
วารสารวิชาการและวิจัยสังคม บทบรรณาธิการ
สุภวิรี ระเบียบ
Asst.Prof.Dr.Teerachai Nethanomsak ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
บงกชเพชร ธิติยา
ยีมิน เพิ่มศักดิ์
Jongjitvimol Touchkanin
วัฒนบุรานนท์ เอมอัชฌา
มหาสินไพศาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ บทบรรณาธิการ
Moodehiran Prannapha
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
บำรุงรักษ์ ชลธิชา
ขันธ์นะภา รสสุคนธ์
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบรรณาธิการ
วูวงศ์ วรินทร
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม บรรณาธิการ
ndsijournal กองบรรณาธิการ
ภัทรกุลวณิชย์ ชูศักดิ์
วารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
(Pannee Boonprakob) พรรณี บุญประกอบ
วัฒนาธร อมรรัตน์
วารสาร บทบรรณาธิการ
ศรีไชยรัตน์ รศ.ดร.สุพัตรา
ศิลาอาส์น มลนิภา
Punrattanasin Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn
ลิมปนุสรณ์ ปกรณ์
Sirikiatikul Pinai
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรณาธิการ
Vol.6 No.3
Najua Najua
Tangvorepongchai Jintana
VRU บัณฑิตวิทยาลัย
ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา
จีระแพทย์ วีณา
มงคลวนิช ดร.ชลลดา
มงคลวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา
ภู่จินดา วิสาขา
เนตรถนอมศักดิ์ ธีรชัย
ฉลากบาง วัลนิกา
ชื่นสุวิมล บุญเรือง
(Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn Punrattanasin) รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
siri likit
วิบูลผล จุฑารัตน์
(Wiladlak Chuawanlee) วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
พรพุทธพงศ์ วสันต์
ปทุมเจริญวัฒนา วีระเทพ
เมฆเมืองทอง ชมพูนุท
ชีวตระกูลกิจ อัจฉรา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรณาธิการ
(Laddawan Kasemnet) ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
จันทร์เรือง ผศ.ดร.สมหมาย
เจริญจิตรกรรม ประคอง
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ บรรณาธิการบริหาร
วารสาร บรรณาธิการ
สมันต์ตรีพร ดร.เสาวนีย์
จงจิตวิมล ธัชคณิน
บุญย์เพิ่ม ทิพยวรรณ
ศิลาอาสน์ ดร.มลนิภา อาจารย์
- กองบรรณาธิการ
Tuamsuk Kulthida
ศิลาอาสน์ มลนิภา
Pothong Potika
เนตรถนอมศักดิ์ ผศ.ดร.ธีรชัย
Editorial บทบรรณาธิการ
รัตนอุบล อาชัญญา
- -
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
chimkul sunsanee
บำรุงสุข สุกัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัณฑิตวิทยาลัย
Vichansvakul Pranee
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ บทบรรณาธิการ
จันทร์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บทบรรณาธิการ
กระแจะจันทร์ พิพัฒน์
Srithawirat Thunwadee
พาวินันท์ ดร.ประภาส
สิงหเลิศ รังสรรค์
เมฆเมืองทอง ผศ.ดร.ชมพูนุท
Assoc.Prof.Dr.Pongsakorn Punrattanasin รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
มงคลวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา
ประกิตนนทการ ชาตรี
พาวินันท์ ประภาส
(Chantana Pakbongkoch) ฉันทนา ภาคบงกช
หิรัญ เรวดี
มหัทธนทวี กาญจนา
Bovornkitti Somchai
มาดิลกโกวิท จรูญศรี
วารสารบัณฑิตศึกษา บทบรรณาธิการ
อังคพณิชกิจ จันทิมา
มหาสินไพศาล ทิพย์พาพร
เตชะมณี ยุพิน
บุณย์เพิ่ม ทิพวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปั
ปทุมเจริญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ
เอกพันธ์ วรรณภา
thamakul doungnetre
Mattariganond Dararat
Department of Architecture and Related Arts Faculty of Architecture
Kulkantrakorn Kongkiat
2018 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6 No 3), pp.
Displaying TCI Document 2401 - 2417 of 2417 in total
0.5533368587493896