Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 101 123 167 164 97
PUBMED 22 33 45 27 26
ISI 79 103 127 2 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 115 143 187 170 105
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 101 123 167 164 97
PUBMED 22 33 45 27 26
ISI 79 103 127 2 0
ไม่นับซ้ำ 115 143 187 170 105
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 101 123 167 164 97
ISI 79 103 127 2 0
ไม่นับซ้ำ 113 139 182 164 97
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,620 0 1 0 0 0 2,621
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,206 0 0 0 0 0 5,206
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,240 0 1 0 0 0 7,241
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 6,042 0 1 0 0 0 6,043
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,565 0 0 0 0 0 13,565
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.039 1.313 1.768 1.161 0.685
ISI 0.775 1.061 1.293 0.014 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
16.20959234237671