Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 101 123 167 166 21
PUBMED 22 33 45 27 7
ISI 79 103 127 2 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 115 143 187 172 24
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 101 123 167 166 21
PUBMED 22 33 45 27 7
ISI 79 103 127 2 0
ไม่นับซ้ำ 115 143 187 172 24
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 101 123 167 166 21
ISI 79 103 127 2 0
ไม่นับซ้ำ 113 139 182 166 21
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,620 0 1 0 0 0 2,621
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,206 0 0 0 0 0 5,206
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,240 0 1 0 0 0 7,241
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 6,042 0 1 0 0 0 6,043
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,565 0 0 0 0 0 13,565
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.039 1.313 1.768 1.175 0.147
ISI 0.775 1.061 1.293 0.014 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 99 99 143 143
13.119376420974731