Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 100 101 123 168 163
PUBMED 23 22 33 45 25
ISI 78 79 103 127 2
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 116 115 143 187 168
จำนวนนักวิจัย 87 102 99 99 143
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 100 101 123 168 163
PUBMED 23 22 33 45 25
ISI 78 79 103 127 2
ไม่นับซ้ำ 116 115 143 187 168
จำนวนนักวิจัย 87 102 99 99 143
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 100 101 123 168 163
ISI 78 79 103 127 2
ไม่นับซ้ำ 113 113 139 182 163
จำนวนนักวิจัย 87 102 99 99 143
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 2,594 26 0 1 0 0 2,621
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,206 0 0 0 0 0 5,206
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,214 26 0 1 0 0 7,241
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 6,016 26 0 1 0 0 6,043
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,565 0 0 0 0 0 13,565
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.299 0.000 0.010 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 87 102 99 99 143
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.287 1.039 1.313 1.778 1.147
ISI 1.046 0.775 1.061 1.293 0.014
จำนวนนักวิจัย 87 102 99 99 143
10.931105852127075