Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 123 167 164 100 13
PUBMED 33 45 27 30 7
ISI 103 127 2 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 143 187 170 109 16
จำนวนนักวิจัย 99 99 143 143 143
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 123 167 164 100 13
PUBMED 33 45 27 30 7
ISI 103 127 2 0 0
ไม่นับซ้ำ 143 187 170 109 16
จำนวนนักวิจัย 99 99 143 143 143
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 123 167 164 100 13
ISI 103 127 2 0 0
ไม่นับซ้ำ 139 182 164 100 13
จำนวนนักวิจัย 99 99 143 143 143
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 2,620 1 0 0 0 0 2,621
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,206 0 0 0 0 0 5,206
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,240 1 0 0 0 0 7,241
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 6,042 1 0 0 0 0 6,043
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,565 0 0 0 0 0 13,565
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 99 99 143 143 143
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.313 1.768 1.161 0.706 0.091
ISI 1.061 1.293 0.014 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 99 99 143 143 143
0.10639333724975586