Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 27 27 35 34 8
PUBMED 26 45 27 12 11
ISI 4 16 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 79 62 46 19
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 27 27 35 34 8
PUBMED 26 45 27 12 11
ISI 4 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 79 62 46 19
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 27 27 35 34 8
ISI 4 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 27 34 35 34 8
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 109 0 0 1 0 0 110
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,104 0 0 0 0 0 2,104
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,191 0 0 1 0 0 2,192
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 268 0 0 1 0 0 269
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 18,757 0 0 0 0 0 18,757
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.174 0.163 0.196 0.190 0.045
ISI 0.029 0.110 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
28.760263919830322