Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 20 18 27 29 36
PUBMED 51 172 26 45 27
ISI 9 5 4 16 0
TCI 1 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 75 191 53 80 63
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 179
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 20 18 27 29 36
PUBMED 51 172 26 45 27
ISI 9 5 4 16 0
ไม่นับซ้ำ 74 191 53 80 63
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 179
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 20 18 27 29 36
ISI 9 5 4 16 0
ไม่นับซ้ำ 23 20 27 35 36
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 179
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 107 2 0 0 0 0 109
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,296 0 0 0 0 0 2,296
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,381 2 0 0 0 0 2,383
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 266 2 0 0 0 0 268
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 20,059 0 0 0 0 0 20,059
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 179
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.133 0.092 0.174 0.174 0.201
ISI 0.073 0.024 0.029 0.122 0.000
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 179
19.93195605278015