Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 14 18 22 22 21
PUBMED 51 172 26 45 19
ISI 9 5 4 16 0
TCI 1 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 70 191 49 74 40
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 178
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 14 18 22 22 21
PUBMED 51 172 26 45 19
ISI 9 5 4 16 0
ไม่นับซ้ำ 69 191 49 74 40
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 178
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 14 18 22 22 21
ISI 9 5 4 16 0
ไม่นับซ้ำ 18 20 23 29 21
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 178
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 107 2 0 0 0 0 109
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,296 0 0 0 0 0 2,296
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,381 2 0 0 0 0 2,383
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 266 2 0 0 0 0 268
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 20,059 0 0 0 0 0 20,059
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 178
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.093 0.087 0.140 0.128 0.129
ISI 0.073 0.024 0.029 0.122 0.000
จำนวนนักวิจัย 150 206 172 172 178
11.723269701004028