Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 27 27 35 34 12
PUBMED 26 45 27 12 13
ISI 4 16 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 79 62 46 25
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 27 27 35 34 12
PUBMED 26 45 27 12 13
ISI 4 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 79 62 46 25
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 27 27 35 34 12
ISI 4 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 27 34 35 34 12
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 109 0 0 1 0 0 110
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,104 0 0 0 0 0 2,104
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,191 0 0 1 0 0 2,192
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 268 0 0 1 0 0 269
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 18,757 0 0 0 0 0 18,757
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.174 0.163 0.196 0.190 0.067
ISI 0.029 0.110 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 172 172 179 179 179
35.11119270324707