Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 18 27 27 35 14
PUBMED 172 26 45 27 6
ISI 5 4 16 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 191 53 79 62 20
จำนวนนักวิจัย 206 172 172 179 179
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 18 27 27 35 14
PUBMED 172 26 45 27 6
ISI 5 4 16 0 0
ไม่นับซ้ำ 191 53 79 62 20
จำนวนนักวิจัย 206 172 172 179 179
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 18 27 27 35 14
ISI 5 4 16 0 0
ไม่นับซ้ำ 20 27 34 35 14
จำนวนนักวิจัย 206 172 172 179 179
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 109 0 0 0 0 0 109
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,296 0 0 0 0 0 2,296
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,383 0 0 0 0 0 2,383
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 268 0 0 0 0 0 268
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 20,059 0 0 0 0 0 20,059
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 206 172 172 179 179
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.092 0.174 0.163 0.196 0.078
ISI 0.024 0.029 0.122 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 206 172 172 179 179
27.54229497909546