Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 295 415 658 408 101
PUBMED 50 66 96 102 34
ISI 218 311 5 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 379 542 701 472 126
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 295 415 658 408 101
PUBMED 50 66 96 102 34
ISI 218 311 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 379 542 701 472 126
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 295 415 658 408 101
ISI 218 311 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 363 520 660 408 101
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 6,906 0 0 0 0 0 6,906
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,515 0 0 0 0 0 13,515
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 18,496 0 0 0 0 0 18,496
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 19,695 0 0 0 0 0 19,695
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 42,528 0 0 0 0 0 42,528
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.338 1.857 1.687 1.046 0.259
ISI 1.070 1.470 0.013 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
0.14254379272460938