Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 310 325 451 690 81
PUBMED 46 50 66 98 8
ISI 218 240 329 5 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 405 413 578 733 85
จำนวนนักวิจัย 262 260 262 422 422
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 310 325 451 690 81
PUBMED 46 50 66 98 8
ISI 218 240 329 5 0
ไม่นับซ้ำ 405 413 578 733 85
จำนวนนักวิจัย 262 260 262 422 422
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 310 325 451 690 81
ISI 218 240 329 5 0
ไม่นับซ้ำ 381 397 556 692 81
จำนวนนักวิจัย 262 260 262 422 422
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 7,401 0 0 0 1 0 7,402
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 14,016 0 0 0 0 0 14,016
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 19,470 0 0 0 1 0 19,471
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 20,777 0 0 0 3 0 20,780
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 43,964 0 0 0 0 0 43,964
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 262 260 262 422 422
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.191 1.281 1.744 1.635 0.192
ISI 0.859 1.019 1.355 0.012 0.000
จำนวนนักวิจัย 262 260 262 422 422
20.421432971954346