Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 350 284 283 405 510
PUBMED 40 46 50 65 66
ISI 226 218 240 320 5
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 416 388 385 537 541
จำนวนนักวิจัย 247 262 260 260 420
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 350 284 283 405 510
PUBMED 40 46 50 65 66
ISI 226 218 240 320 5
ไม่นับซ้ำ 416 388 385 537 541
จำนวนนักวิจัย 247 262 260 260 420
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 350 284 283 405 510
ISI 226 218 240 320 5
ไม่นับซ้ำ 405 363 369 516 512
จำนวนนักวิจัย 247 262 260 260 420
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 7,330 71 0 0 0 1 7,402
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 14,016 0 0 0 0 0 14,016
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 19,399 71 0 0 0 1 19,471
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 20,670 107 0 0 0 3 20,780
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 43,964 0 0 0 0 0 43,964
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.507 0.000 0.000 0.000 3.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.433 0.000 0.000 0.000 0.007
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 247 262 260 260 420
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.494 1.088 1.108 1.592 1.236
ISI 1.053 0.859 1.019 1.365 0.012
จำนวนนักวิจัย 247 262 260 260 420
13.950303792953491