Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 277 295 416 664 278
PUBMED 46 50 66 96 45
ISI 201 218 311 5 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 371 379 543 707 299
จำนวนนักวิจัย 230 228 230 390 390
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 277 295 416 664 278
PUBMED 46 50 66 96 45
ISI 201 218 311 5 0
ไม่นับซ้ำ 371 379 543 707 299
จำนวนนักวิจัย 230 228 230 390 390
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 277 295 416 664 278
ISI 201 218 311 5 0
ไม่นับซ้ำ 347 363 521 666 278
จำนวนนักวิจัย 230 228 230 390 390
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 6,906 0 0 0 0 0 6,906
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,515 0 0 0 0 0 13,515
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 18,496 0 0 0 0 0 18,496
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 19,695 0 0 0 0 0 19,695
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 42,528 0 0 0 0 0 42,528
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 230 228 230 390 390
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.235 1.338 1.861 1.703 0.713
ISI 0.913 1.070 1.470 0.013 0.000
จำนวนนักวิจัย 230 228 230 390 390
15.0114164352417