Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 295 415 657 408 170
PUBMED 50 67 97 104 57
ISI 221 323 5 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 379 543 700 473 211
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 295 415 657 408 170
PUBMED 50 67 97 104 57
ISI 221 323 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 379 543 700 473 211
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 295 415 657 408 170
ISI 221 323 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 363 521 659 408 170
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 6,906 0 0 0 0 0 6,906
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 13,654 0 0 0 0 0 13,654
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 18,621 0 0 0 0 0 18,621
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 19,695 0 0 0 0 0 19,695
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 42,983 0 0 0 0 0 42,983
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.338 1.857 1.685 1.046 0.436
ISI 1.075 1.487 0.013 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 228 230 390 390 390
0.20578956604003906