Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 218 214 211 236 9
PUBMED 14 21 18 25 2
ISI 123 152 169 2 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 238 242 251 242 11
จำนวนนักวิจัย 164 163 163 236 236
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 218 214 211 236 9
PUBMED 14 21 18 25 2
ISI 123 152 169 2 0
ไม่นับซ้ำ 238 242 251 242 11
จำนวนนักวิจัย 164 163 163 236 236
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 218 214 211 236 9
ISI 123 152 169 2 0
ไม่นับซ้ำ 233 236 247 236 9
จำนวนนักวิจัย 164 163 163 236 236
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,484 0 1 1 1 0 2,487
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,402 0 0 0 0 0 5,402
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,361 0 1 1 1 0 7,364
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 7,770 0 1 1 3 0 7,775
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 21,920 0 0 0 0 0 21,920
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 1.000 1.000 3.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.006 0.006 0.013 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 164 163 163 236 236
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.366 1.374 1.362 1.000 0.038
ISI 0.768 0.975 1.061 0.008 0.000
จำนวนนักวิจัย 164 163 163 236 236
13.158546924591064