Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 191 218 214 211 220
PUBMED 14 14 21 18 25
ISI 147 123 152 169 2
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 221 238 242 251 227
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 191 218 214 211 220
PUBMED 14 14 21 18 25
ISI 147 123 152 169 2
ไม่นับซ้ำ 221 238 242 251 227
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 191 218 214 211 220
ISI 147 123 152 169 2
ไม่นับซ้ำ 220 233 236 247 220
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 2,456 28 0 1 1 1 2,487
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,402 0 0 0 0 0 5,402
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,334 27 0 1 1 1 7,364
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 7,742 28 0 1 1 3 7,775
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 21,920 0 0 0 0 0 21,920
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.193 0.000 0.006 0.006 0.013
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.400 1.366 1.374 1.362 0.932
ISI 1.062 0.768 0.975 1.061 0.008
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
0.033566951751708984