Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 182 195 178 188 172
PUBMED 14 14 21 18 19
ISI 147 123 152 169 2
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 214 223 219 235 177
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 182 195 178 188 172
PUBMED 14 14 21 18 19
ISI 147 123 152 169 2
ไม่นับซ้ำ 214 223 219 235 177
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 182 195 178 188 172
ISI 147 123 152 169 2
ไม่นับซ้ำ 213 218 213 230 172
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 2,456 28 0 1 0 1 2,486
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,402 0 0 0 0 0 5,402
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,334 27 0 1 0 1 7,363
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 7,742 28 0 1 0 3 7,774
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 21,920 0 0 0 0 0 21,920
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.193 0.000 0.006 0.000 0.013
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.345 1.201 1.123 1.215 0.729
ISI 1.062 0.768 0.975 1.061 0.008
จำนวนนักวิจัย 145 164 163 163 236
10.50127100944519