Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 2 1 0 4
PUBMED 1 11 8 6 3
ISI 1 31 37 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 44 45 6 7
จำนวนนักวิจัย 53 60 58 58 59
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 2 1 0 4
PUBMED 1 11 8 6 3
ISI 1 31 37 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 44 45 6 7
จำนวนนักวิจัย 53 60 58 58 59
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 2 1 0 4
ISI 1 31 37 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 33 37 0 4
จำนวนนักวิจัย 53 60 58 58 59
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,970 0 0 0 0 0 1,970
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,970 0 0 0 0 0 1,970
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 15,298 0 0 0 0 0 15,298
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 53 60 58 58 59
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.019 0.033 0.017 0.000 0.068
ISI 0.868 0.517 0.638 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 53 60 58 58 59
0.03676009178161621