Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2 1 1 4 3
PUBMED 11 8 6 4 1
ISI 31 37 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44 45 7 8 4
จำนวนนักวิจัย 60 58 58 59 59
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2 1 1 4 3
PUBMED 11 8 6 4 1
ISI 31 37 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44 45 7 8 4
จำนวนนักวิจัย 60 58 58 59 59
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2 1 1 4 3
ISI 31 37 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 33 37 1 4 3
จำนวนนักวิจัย 60 58 58 59 59
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,970 0 0 0 0 0 1,970
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,970 0 0 0 0 0 1,970
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 15,298 0 0 0 0 0 15,298
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 60 58 58 59 59
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.033 0.017 0.034 0.068 0.051
ISI 0.517 0.638 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 60 58 58 59 59
0.038120269775390625