Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1 1 4 4 1
PUBMED 8 6 4 1 4
ISI 37 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 45 7 8 5 5
จำนวนนักวิจัย 58 58 59 59 59
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1 1 4 4 1
PUBMED 8 6 4 1 4
ISI 37 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 45 7 8 5 5
จำนวนนักวิจัย 58 58 59 59 59
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1 1 4 4 1
ISI 37 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 37 1 4 4 1
จำนวนนักวิจัย 58 58 59 59 59
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,970 0 0 0 0 0 1,970
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,970 0 0 0 0 0 1,970
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 15,298 0 0 0 0 0 15,298
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 58 58 59 59 59
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.017 0.034 0.068 0.068 0.017
ISI 0.638 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 58 58 59 59 59
0.08053922653198242