Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 80 25 47 24 13
PUBMED 31 34 32 28 7
ISI 17 3 7 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 118 58 84 52 20
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 80 25 47 24 13
PUBMED 31 34 32 28 7
ISI 17 3 7 0 0
ไม่นับซ้ำ 118 58 84 52 20
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 80 25 47 24 13
ISI 17 3 7 0 0
ไม่นับซ้ำ 87 25 52 24 13
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 75 0 0 0 0 0 75
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 854 0 0 0 0 0 854
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 928 0 0 0 0 0 928
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 90 0 0 0 0 0 90
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,788 0 0 0 0 0 5,788
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.482 0.181 0.341 0.171 0.093
ISI 0.102 0.022 0.058 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
14.424063205718994