Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 61 65 13 12 22
PUBMED 28 31 34 32 24
ISI 31 17 3 7 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 89 103 46 50 46
จำนวนนักวิจัย 117 166 138 138 140
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 61 65 13 12 22
PUBMED 28 31 34 32 24
ISI 31 17 3 7 0
ไม่นับซ้ำ 89 103 46 50 46
จำนวนนักวิจัย 117 166 138 138 140
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 61 65 13 12 22
ISI 31 17 3 7 0
ไม่นับซ้ำ 62 72 13 18 22
จำนวนนักวิจัย 117 166 138 138 140
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 50 25 0 0 0 0 75
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 854 0 0 0 0 0 854
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 903 25 0 0 0 0 928
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 65 25 0 0 0 0 90
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,788 0 0 0 0 0 5,788
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.214 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 117 166 138 138 140
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.521 0.392 0.094 0.087 0.157
ISI 0.308 0.102 0.022 0.058 0.000
จำนวนนักวิจัย 117 166 138 138 140
0.05008196830749512