Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 81 29 47 24 21
PUBMED 31 34 32 28 15
ISI 17 3 7 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 119 62 84 52 36
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 81 29 47 24 21
PUBMED 31 34 32 28 15
ISI 17 3 7 0 0
ไม่นับซ้ำ 119 62 84 52 36
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 81 29 47 24 21
ISI 17 3 7 0 0
ไม่นับซ้ำ 88 29 52 24 21
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 75 0 0 0 0 0 75
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 854 0 0 0 0 0 854
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 928 0 0 0 0 0 928
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 90 0 0 0 0 0 90
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,788 0 0 0 0 0 5,788
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.488 0.210 0.341 0.171 0.150
ISI 0.102 0.022 0.058 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 166 138 138 140 140
16.402801752090454