Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 29 47 24 22 12
PUBMED 34 32 28 22 8
ISI 3 7 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 62 84 52 44 20
จำนวนนักวิจัย 138 138 140 140 140
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 29 47 24 22 12
PUBMED 34 32 28 22 8
ISI 3 7 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 62 84 52 44 20
จำนวนนักวิจัย 138 138 140 140 140
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 29 47 24 22 12
ISI 3 7 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 29 52 24 22 12
จำนวนนักวิจัย 138 138 140 140 140
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 75 0 0 0 0 0 75
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 854 0 0 0 0 0 854
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 928 0 0 0 0 0 928
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 90 0 0 0 0 0 90
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,788 0 0 0 0 0 5,788
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 138 138 140 140 140
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.210 0.341 0.171 0.157 0.086
ISI 0.022 0.058 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 138 138 140 140 140
0.379345178604126