Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 2 6 3 4
PUBMED 0 11 23 1 0
ISI 1 3 3 3 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 14 32 5 4
จำนวนนักวิจัย 56 60 60 60 60
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 2 6 3 4
PUBMED 0 11 23 1 0
ISI 1 3 3 3 0
ไม่นับซ้ำ 2 14 32 5 4
จำนวนนักวิจัย 56 60 60 60 60
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 2 6 3 4
ISI 1 3 3 3 0
ไม่นับซ้ำ 2 3 9 4 4
จำนวนนักวิจัย 56 60 60 60 60
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 6 0 0 0 0 0 6
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 313 0 0 0 0 0 313
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 319 0 0 0 0 0 319
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 38 0 0 0 0 0 38
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,510 0 0 0 0 0 1,510
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 56 60 60 60 60
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.018 0.033 0.100 0.050 0.067
ISI 0.018 0.050 0.050 0.050 0.000
จำนวนนักวิจัย 56 60 60 60 60
11.682212591171265