Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 6 3 4 2 5
PUBMED 23 1 0 0 1
ISI 3 3 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 32 5 4 2 5
จำนวนนักวิจัย 60 60 60 60 60
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 6 3 4 2 5
PUBMED 23 1 0 0 1
ISI 3 3 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 32 5 4 2 5
จำนวนนักวิจัย 60 60 60 60 60
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 6 3 4 2 5
ISI 3 3 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9 4 4 2 5
จำนวนนักวิจัย 60 60 60 60 60
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 6 0 0 0 0 0 6
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 313 0 0 0 0 0 313
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 319 0 0 0 0 0 319
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 38 0 0 0 0 0 38
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,510 0 0 0 0 0 1,510
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 60 60 60 60 60
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.100 0.050 0.067 0.033 0.083
ISI 0.050 0.050 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 60 60 60 60 60
12.502914190292358