Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 0
PUBMED 15 12 24 20 0
ISI 25 29 31 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 46 45 63 65 0
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 0
PUBMED 15 12 24 20 0
ISI 25 29 31 0 0
ไม่นับซ้ำ 46 45 63 65 0
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 0
ISI 25 29 31 0 0
ไม่นับซ้ำ 39 43 55 54 0
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,149 0 0 0 0 0 1,149
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 3,830 0 0 0 0 0 3,830
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 4,668 0 0 0 0 0 4,668
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,880 0 0 0 0 0 2,880
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 23,759 0 0 0 0 0 23,759
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.563 0.600 0.757 0.628 0.000
ISI 0.380 0.457 0.471 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
11.537843942642212