Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 39 52 53 31 9
PUBMED 12 24 20 21 15
ISI 29 31 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 45 63 64 46 21
จำนวนนักวิจัย 70 70 86 86 86
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 39 52 53 31 9
PUBMED 12 24 20 21 15
ISI 29 31 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 45 63 64 46 21
จำนวนนักวิจัย 70 70 86 86 86
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 39 52 53 31 9
ISI 29 31 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 43 55 53 31 9
จำนวนนักวิจัย 70 70 86 86 86
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,149 0 0 0 0 0 1,149
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,828 0 0 0 0 0 1,828
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,673 0 0 0 0 0 2,673
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 2,880 0 0 0 0 0 2,880
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,071 0 0 0 0 0 5,071
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 70 70 86 86 86
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.600 0.757 0.616 0.360 0.105
ISI 0.457 0.471 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 70 70 86 86 86
17.804664850234985