Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 35 37 39 52 53
PUBMED 16 15 12 24 20
ISI 22 25 29 31 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 39 46 45 63 64
จำนวนนักวิจัย 67 71 70 70 86
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 35 37 39 52 53
PUBMED 16 15 12 24 20
ISI 22 25 29 31 0
ไม่นับซ้ำ 39 46 45 63 64
จำนวนนักวิจัย 67 71 70 70 86
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 35 37 39 52 53
ISI 22 25 29 31 0
ไม่นับซ้ำ 38 39 43 55 53
จำนวนนักวิจัย 67 71 70 70 86
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 1,146 3 0 0 0 0 1,149
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 3,830 0 0 0 0 0 3,830
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 4,665 3 0 0 0 0 4,668
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 2,877 3 0 0 0 0 2,880
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 23,759 0 0 0 0 0 23,759
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 67 71 70 70 86
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.522 0.563 0.600 0.757 0.616
ISI 0.328 0.380 0.457 0.471 0.000
จำนวนนักวิจัย 67 71 70 70 86
0.032993316650390625