Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 1
PUBMED 15 12 24 20 2
ISI 25 29 31 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 46 45 63 65 2
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 1
PUBMED 15 12 24 20 2
ISI 25 29 31 0 0
ไม่นับซ้ำ 46 45 63 65 2
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 1
ISI 25 29 31 0 0
ไม่นับซ้ำ 39 43 55 54 1
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,149 0 0 0 0 0 1,149
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,828 0 0 0 0 0 1,828
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,673 0 0 0 0 0 2,673
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,880 0 0 0 0 0 2,880
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,071 0 0 0 0 0 5,071
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.563 0.600 0.757 0.628 0.012
ISI 0.380 0.457 0.471 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
18.05105948448181