Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 27
PUBMED 15 12 24 20 13
ISI 25 29 31 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 46 45 63 65 34
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 27
PUBMED 15 12 24 20 13
ISI 25 29 31 0 0
ไม่นับซ้ำ 46 45 63 65 34
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 37 39 52 54 27
ISI 25 29 31 0 0
ไม่นับซ้ำ 39 43 55 54 27
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,149 0 0 0 0 0 1,149
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,828 0 0 0 0 0 1,828
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,673 0 0 0 0 0 2,673
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,880 0 0 0 0 0 2,880
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,071 0 0 0 0 0 5,071
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.563 0.600 0.757 0.628 0.314
ISI 0.380 0.457 0.471 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 70 70 86 86
12.424206972122192