Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 40 73 58 38 13
PUBMED 16 14 5 23 9
ISI 32 59 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 57 86 61 54 20
จำนวนนักวิจัย 51 52 65 65 65
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 40 73 58 38 13
PUBMED 16 14 5 23 9
ISI 32 59 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 57 86 61 54 20
จำนวนนักวิจัย 51 52 65 65 65
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 40 73 58 38 13
ISI 32 59 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 48 81 58 38 13
จำนวนนักวิจัย 51 52 65 65 65
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,194 0 1 0 0 0 1,195
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,618 0 0 0 0 0 2,618
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3,429 0 1 0 0 0 3,430
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 3,403 0 1 0 0 0 3,404
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 8,204 0 0 0 0 0 8,204
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 51 52 65 65 65
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.804 1.481 0.892 0.585 0.200
ISI 0.647 1.212 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 51 52 65 65 65
22.437734365463257