Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 51 56 40 75 56
PUBMED 21 15 16 14 4
ISI 44 46 32 59 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 72 74 57 87 58
จำนวนนักวิจัย 48 52 51 52 65
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 51 56 40 75 56
PUBMED 21 15 16 14 4
ISI 44 46 32 59 0
ไม่นับซ้ำ 72 74 57 87 58
จำนวนนักวิจัย 48 52 51 52 65
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 51 56 40 75 56
ISI 44 46 32 59 0
ไม่นับซ้ำ 60 62 48 82 56
จำนวนนักวิจัย 48 52 51 52 65
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 1,182 11 1 0 1 0 1,195
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,618 0 0 0 0 0 2,618
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3,417 11 1 0 1 0 3,430
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 3,390 11 2 0 1 0 3,404
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 8,204 0 0 0 0 0 8,204
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 2.000 0.000 1.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.229 0.038 0.000 0.019 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 48 52 51 52 65
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.083 1.115 0.804 1.519 0.862
ISI 0.958 0.904 0.647 1.212 0.000
จำนวนนักวิจัย 48 52 51 52 65
16.705735445022583