Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 56 40 73 58 36
PUBMED 15 16 14 5 19
ISI 46 32 59 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 74 57 86 61 48
จำนวนนักวิจัย 52 51 52 65 65
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 56 40 73 58 36
PUBMED 15 16 14 5 19
ISI 46 32 59 0 0
ไม่นับซ้ำ 74 57 86 61 48
จำนวนนักวิจัย 52 51 52 65 65
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 56 40 73 58 36
ISI 46 32 59 0 0
ไม่นับซ้ำ 62 48 81 58 36
จำนวนนักวิจัย 52 51 52 65 65
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,193 1 0 1 0 0 1,195
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,618 0 0 0 0 0 2,618
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3,428 1 0 1 0 0 3,430
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 3,401 2 0 1 0 0 3,404
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 8,204 0 0 0 0 0 8,204
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.038 0.000 0.019 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 52 51 52 65 65
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.115 0.804 1.481 0.892 0.554
ISI 0.904 0.647 1.212 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 52 51 52 65 65
19.255601406097412