Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 61 46 59 56 40
PUBMED 56 59 49 48 25
ISI 41 32 25 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 105 89 88 82 58
จำนวนนักวิจัย 71 71 73 81 81
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 61 46 59 56 40
PUBMED 56 59 49 48 25
ISI 41 32 25 0 0
ไม่นับซ้ำ 105 89 88 82 58
จำนวนนักวิจัย 71 71 73 81 81
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 61 46 59 56 40
ISI 41 32 25 0 0
ไม่นับซ้ำ 73 53 62 56 40
จำนวนนักวิจัย 71 71 73 81 81
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,014 0 0 0 0 0 2,014
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,598 0 0 0 0 0 5,598
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,068 0 0 0 0 0 7,068
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 5,288 0 0 0 0 0 5,288
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 42,351 0 0 0 0 0 42,351
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 71 73 81 81
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.901 0.732 0.808 0.691 0.494
ISI 0.606 0.479 0.342 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 71 73 81 81
13.991968393325806