Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 61 46 60 55 5
PUBMED 56 59 48 46 2
ISI 41 32 24 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 105 89 88 80 6
จำนวนนักวิจัย 68 68 68 74 74
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 61 46 60 55 5
PUBMED 56 59 48 46 2
ISI 41 32 24 0 0
ไม่นับซ้ำ 105 89 88 80 6
จำนวนนักวิจัย 68 68 68 74 74
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 61 46 60 55 5
ISI 41 32 24 0 0
ไม่นับซ้ำ 73 53 62 55 5
จำนวนนักวิจัย 68 68 68 74 74
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 2,014 0 0 0 0 0 2,014
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,598 0 0 0 0 0 5,598
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,068 0 0 0 0 0 7,068
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 5,288 0 0 0 0 0 5,288
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 42,351 0 0 0 0 0 42,351
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 68 68 68 74 74
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.941 0.765 0.882 0.743 0.068
ISI 0.632 0.500 0.368 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 68 68 68 74 74
35.55001616477966