Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 44 61 46 60 52
PUBMED 67 56 59 48 42
ISI 79 41 32 24 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 145 105 89 88 73
จำนวนนักวิจัย 58 68 68 68 74
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 44 61 46 60 52
PUBMED 67 56 59 48 42
ISI 79 41 32 24 0
ไม่นับซ้ำ 145 105 89 88 73
จำนวนนักวิจัย 58 68 68 68 74
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 44 61 46 60 52
ISI 79 41 32 24 0
ไม่นับซ้ำ 100 73 53 62 52
จำนวนนักวิจัย 58 68 68 68 74
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 2,001 13 0 0 0 0 2,014
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 5,598 0 0 0 0 0 5,598
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7,055 13 0 0 0 0 7,068
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 5,275 13 0 0 0 0 5,288
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 42,351 0 0 0 0 0 42,351
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.224 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 58 68 68 68 74
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.914 0.941 0.765 0.882 0.703
ISI 1.448 0.632 0.500 0.368 0.000
จำนวนนักวิจัย 58 68 68 68 74
12.167686939239502