Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 17 13 15 13 4
PUBMED 2 3 0 1 0
ISI 15 8 5 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 30 18 17 14 4
จำนวนนักวิจัย 37 37 37 38 38
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 17 13 15 13 4
PUBMED 2 3 0 1 0
ISI 15 8 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 30 18 17 14 4
จำนวนนักวิจัย 37 37 37 38 38
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 17 13 15 13 4
ISI 15 8 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 28 16 17 13 4
จำนวนนักวิจัย 37 37 37 38 38
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 437 1 0 0 0 1 439
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 325 0 0 0 0 0 325
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 738 1 0 0 0 1 740
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,168 32 0 0 0 1 1,201
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,449 0 0 0 0 0 1,449
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32.000 0.000 0.000 0.000 1.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.865 0.000 0.000 0.000 0.026
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 37 37 37 38 38
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.459 0.351 0.405 0.342 0.105
ISI 0.405 0.243 0.135 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 37 37 37 38 38
11.522380352020264