Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 13 15 12 5 4
PUBMED 3 0 1 0 0
ISI 8 5 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 18 17 13 5 4
จำนวนนักวิจัย 37 37 38 38 38
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 13 15 12 5 4
PUBMED 3 0 1 0 0
ISI 8 5 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 18 17 13 5 4
จำนวนนักวิจัย 37 37 38 38 38
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 13 15 12 5 4
ISI 8 5 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 16 17 12 5 4
จำนวนนักวิจัย 37 37 38 38 38
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 438 0 0 0 1 0 439
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 325 0 0 0 0 0 325
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 739 0 0 0 1 0 740
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,200 0 0 0 1 0 1,201
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,449 0 0 0 0 0 1,449
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.026 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 37 37 38 38 38
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.351 0.405 0.316 0.132 0.105
ISI 0.243 0.135 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 37 37 38 38 38
12.499637126922607