Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 25 30 35 21 2
PUBMED 13 9 70 79 40
ISI 10 18 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 38 42 100 97 42
จำนวนนักวิจัย 39 39 43 43 43
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 25 30 35 21 2
PUBMED 13 9 70 79 40
ISI 10 18 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 38 42 100 97 42
จำนวนนักวิจัย 39 39 43 43 43
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 25 30 35 21 2
ISI 10 18 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 27 36 35 21 2
จำนวนนักวิจัย 39 39 43 43 43
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 215 0 0 0 0 0 215
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,102 0 0 0 0 0 1,102
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,286 0 0 0 0 0 1,286
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 301 0 0 0 0 0 301
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,770 0 0 0 0 0 2,770
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 39 39 43 43 43
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.718 0.897 0.814 0.512 0.047
ISI 0.308 0.590 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 39 39 43 43 43
0.43129396438598633