Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 16 25 32 36 1
PUBMED 46 13 9 68 7
ISI 8 10 18 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 63 38 43 99 8
จำนวนนักวิจัย 52 39 39 43 43
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 16 25 32 36 1
PUBMED 46 13 9 68 7
ISI 8 10 18 0 0
ไม่นับซ้ำ 63 38 43 99 8
จำนวนนักวิจัย 52 39 39 43 43
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 16 25 32 36 1
ISI 8 10 18 0 0
ไม่นับซ้ำ 18 27 37 36 1
จำนวนนักวิจัย 52 39 39 43 43
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 215 0 0 0 0 0 215
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,102 0 0 0 0 0 1,102
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,286 0 0 0 0 0 1,286
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 301 0 0 0 0 0 301
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,770 0 0 0 0 0 2,770
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 52 39 39 43 43
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.308 0.718 0.949 0.860 0.023
ISI 0.154 0.308 0.590 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 52 39 39 43 43
9.968827486038208