Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 1 0 1 4
PUBMED 0 0 0 0 3
ISI 1 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 1 0 1 6
จำนวนนักวิจัย 7 9 8 8 11
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 1 0 1 4
PUBMED 0 0 0 0 3
ISI 1 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 1 0 1 6
จำนวนนักวิจัย 7 9 8 8 11
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1 1 0 1 4
ISI 1 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 1 0 1 4
จำนวนนักวิจัย 7 9 8 8 11
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 4 0 0 0 0 0 4
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 17 0 0 0 0 0 17
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 19 0 0 0 0 0 19
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 6 0 0 0 0 0 6
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 39 0 0 0 0 0 39
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 7 9 8 8 11
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.143 0.333 0.000 0.375 0.364
ISI 0.143 0.222 0.000 0.250 0.000
จำนวนนักวิจัย 7 9 8 8 11
10.038399934768677