Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0 1 4 3 0
PUBMED 0 0 4 4 5
ISI 0 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 7 6 5
จำนวนนักวิจัย 8 8 11 11 11
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0 1 4 3 0
PUBMED 0 0 4 4 5
ISI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 7 6 5
จำนวนนักวิจัย 8 8 11 11 11
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0 1 4 3 0
ISI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 4 3 0
จำนวนนักวิจัย 8 8 11 11 11
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 4 0 0 0 0 0 4
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 17 0 0 0 0 0 17
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 19 0 0 0 0 0 19
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 6 0 0 0 0 0 6
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 39 0 0 0 0 0 39
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 8 8 11 11 11
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.375 0.364 0.273 0.000
ISI 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 8 8 11 11 11
11.15456223487854