Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0 0 0 0 0
PUBMED 0 2 0 1 0
ISI 0 1 1 1 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 2 1 1 0
จำนวนนักวิจัย 40 48 40 40 40
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0 0 0 0 0
PUBMED 0 2 0 1 0
ISI 0 1 1 1 0
ไม่นับซ้ำ 0 2 1 1 0
จำนวนนักวิจัย 40 48 40 40 40
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0 0 0 0 0
ISI 0 1 1 1 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 1 1 0
จำนวนนักวิจัย 40 48 40 40 40
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 16 0 0 0 0 0 16
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 16 0 0 0 0 0 16
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 296 0 0 0 0 0 296
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 40 48 40 40 40
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.021 0.025 0.025 0.000
จำนวนนักวิจัย 40 48 40 40 40
9.57537293434143