Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0 1 1 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 0 1 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 1 0 0
จำนวนนักวิจัย 10 12 12 12 12
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0 1 1 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 0 1 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 1 0 0
จำนวนนักวิจัย 10 12 12 12 12
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0 1 1 0 0
ISI 0 1 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 1 1 0 0
จำนวนนักวิจัย 10 12 12 12 12
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 18 0 0 0 0 0 18
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 32 0 0 0 0 0 32
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 42 0 0 0 0 0 42
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 76 0 0 0 0 0 76
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 45 0 0 0 0 0 45
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 10 12 12 12 12
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.000 0.083 0.083 0.000 0.000
ISI 0.000 0.083 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 10 12 12 12 12
11.911977052688599