Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 79 80 95 84 4
PUBMED 61 77 59 64 2
ISI 70 86 86 1 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 124 122 123 108 5
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 79 80 95 84 4
PUBMED 61 77 59 64 2
ISI 70 86 86 1 0
ไม่นับซ้ำ 124 122 123 108 5
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 79 80 95 84 4
ISI 70 86 86 1 0
ไม่นับซ้ำ 98 98 106 84 4
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 3,985 0 0 0 0 0 3,985
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,105 0 0 0 0 0 7,105
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,778 0 0 0 0 0 9,778
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 11,177 0 0 0 0 0 11,177
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 22,116 0 0 0 0 0 22,116
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.159 1.188 1.377 0.866 0.041
ISI 1.029 1.275 1.246 0.010 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
30.199430465698242