Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 80 95 83 43 6
PUBMED 77 59 64 62 8
ISI 86 86 1 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 122 123 108 86 14
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 80 95 83 43 6
PUBMED 77 59 64 62 8
ISI 86 86 1 0 0
ไม่นับซ้ำ 122 123 108 86 14
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 80 95 83 43 6
ISI 86 86 1 0 0
ไม่นับซ้ำ 98 106 83 43 6
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 3,987 0 1 0 1 0 3,989
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,105 0 0 0 0 0 7,105
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,778 0 1 0 1 0 9,780
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 11,179 0 1 0 1 0 11,181
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 22,116 0 0 0 0 0 22,116
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.014 0.000 0.010 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.188 1.377 0.856 0.443 0.062
ISI 1.275 1.246 0.010 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
0.041961669921875