Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 79 80 95 83 40
PUBMED 61 77 59 64 46
ISI 70 86 86 1 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 124 122 123 108 68
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 79 80 95 83 40
PUBMED 61 77 59 64 46
ISI 70 86 86 1 0
ไม่นับซ้ำ 124 122 123 108 68
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 79 80 95 83 40
ISI 70 86 86 1 0
ไม่นับซ้ำ 98 98 106 83 40
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 3,987 0 0 1 0 1 3,989
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,105 0 0 0 0 0 7,105
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,778 0 0 1 0 1 9,780
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 11,179 0 0 1 0 1 11,181
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 22,116 0 0 0 0 0 22,116
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.014 0.000 0.010
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 1.159 1.188 1.377 0.856 0.412
ISI 1.029 1.275 1.246 0.010 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 69 97 97
0.04835820198059082