Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 80 95 83 43 13
PUBMED 77 59 64 62 25
ISI 86 86 1 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 122 123 108 86 36
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 80 95 83 43 13
PUBMED 77 59 64 62 25
ISI 86 86 1 0 0
ไม่นับซ้ำ 122 123 108 86 36
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 80 95 83 43 13
ISI 86 86 1 0 0
ไม่นับซ้ำ 98 106 83 43 13
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 3,987 0 1 0 1 0 3,989
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,105 0 0 0 0 0 7,105
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,778 0 1 0 1 0 9,780
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 11,179 0 1 0 1 0 11,181
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 22,116 0 0 0 0 0 22,116
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.014 0.000 0.010 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.188 1.377 0.856 0.443 0.134
ISI 1.275 1.246 0.010 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 69 69 97 97 97
14.803080797195435