Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 71 79 80 95 84
PUBMED 54 61 77 59 56
ISI 91 70 86 86 1
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 117 124 122 123 100
จำนวนนักวิจัย 60 69 69 69 97
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 71 79 80 95 84
PUBMED 54 61 77 59 56
ISI 91 70 86 86 1
ไม่นับซ้ำ 117 124 122 123 100
จำนวนนักวิจัย 60 69 69 69 97
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 71 79 80 95 84
ISI 91 70 86 86 1
ไม่นับซ้ำ 105 98 98 106 84
จำนวนนักวิจัย 60 69 69 69 97
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 3,963 22 0 0 0 0 3,985
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,105 0 0 0 0 0 7,105
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,756 22 0 0 0 0 9,778
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 11,155 22 0 0 0 0 11,177
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 22,116 0 0 0 0 0 22,116
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.367 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 60 69 69 69 97
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.333 1.159 1.188 1.377 0.866
ISI 1.717 1.029 1.275 1.246 0.010
จำนวนนักวิจัย 60 69 69 69 97
11.069398403167725