Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0
จำนวนนักวิจัย 2 2 2 2 2
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0
จำนวนนักวิจัย 2 2 2 2 2
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0
จำนวนนักวิจัย 2 2 2 2 2
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 0 0 0 0 0 0 0
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 2 2 2 2 2
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 2 2 2 2 2
0.018618345260620117