Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 5 3 6 5 3
PUBMED 0 1 1 0 0
ISI 3 1 2 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 5 3 8 5 3
จำนวนนักวิจัย 20 21 21 22 21
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 5 3 6 5 3
PUBMED 0 1 1 0 0
ISI 3 1 2 0 0
ไม่นับซ้ำ 5 3 8 5 3
จำนวนนักวิจัย 20 21 21 22 21
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 5 3 6 5 3
ISI 3 1 2 0 0
ไม่นับซ้ำ 5 3 7 5 3
จำนวนนักวิจัย 20 21 21 22 21
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 112 0 0 0 0 0 112
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 154 0 0 0 0 0 154
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 240 0 0 0 0 0 240
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 170 0 0 0 0 0 170
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 248 0 0 0 0 0 248
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 20 21 21 22 21
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.250 0.143 0.286 0.227 0.143
ISI 0.150 0.048 0.095 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 20 21 21 22 21
0.07396817207336426