Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 3 6 5 4 2
PUBMED 1 1 0 0 0
ISI 1 3 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 8 5 4 2
จำนวนนักวิจัย 21 21 22 21 21
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 3 6 5 4 2
PUBMED 1 1 0 0 0
ISI 1 3 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 8 5 4 2
จำนวนนักวิจัย 21 21 22 21 21
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 3 6 5 4 2
ISI 1 3 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 7 5 4 2
จำนวนนักวิจัย 21 21 22 21 21
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 112 0 0 1 0 0 113
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 154 0 0 0 0 0 154
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 240 0 0 1 0 0 241
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 170 0 0 1 0 0 171
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 248 0 0 0 0 0 248
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.045 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 21 21 22 21 21
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.143 0.286 0.227 0.190 0.095
ISI 0.048 0.143 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 21 21 22 21 21
0.0187222957611084