Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 7 5 3 5 6
PUBMED 1 0 1 1 0
ISI 4 3 1 2 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7 5 3 8 6
จำนวนนักวิจัย 20 20 21 21 22
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 7 5 3 5 6
PUBMED 1 0 1 1 0
ISI 4 3 1 2 0
ไม่นับซ้ำ 7 5 3 8 6
จำนวนนักวิจัย 20 20 21 21 22
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 7 5 3 5 6
ISI 4 3 1 2 0
ไม่นับซ้ำ 7 5 3 7 6
จำนวนนักวิจัย 20 20 21 21 22
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 111 1 0 0 0 0 112
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 154 0 0 0 0 0 154
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 239 1 0 0 0 0 240
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 169 1 0 0 0 0 170
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 248 0 0 0 0 0 248
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 20 20 21 21 22
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.350 0.250 0.143 0.238 0.273
ISI 0.200 0.150 0.048 0.095 0.000
จำนวนนักวิจัย 20 20 21 21 22
11.698341846466064