Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 8 17 39 46 55
PUBMED 1 12 15 18 11
ISI 8 12 21 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 12 32 52 60 63
จำนวนนักวิจัย 55 54 55 61 61
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 8 17 39 46 55
PUBMED 1 12 15 18 11
ISI 8 12 21 0 0
ไม่นับซ้ำ 12 32 52 60 63
จำนวนนักวิจัย 55 54 55 61 61
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 8 17 39 46 55
ISI 8 12 21 0 0
ไม่นับซ้ำ 11 22 44 46 55
จำนวนนักวิจัย 55 54 55 61 61
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 95 0 0 0 0 0 95
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 571 0 0 0 0 0 571
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 644 0 0 0 0 0 644
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 178 0 0 0 0 0 178
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,521 0 0 0 0 0 7,521
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 55 54 55 61 61
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.145 0.352 0.745 0.754 0.902
ISI 0.182 0.278 0.418 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 55 54 55 61 61
0.028024911880493164