Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 7 8 17 40 50
PUBMED 0 1 12 15 16
ISI 4 8 12 21 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 7 12 32 53 62
จำนวนนักวิจัย 50 55 54 55 61
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 7 8 17 40 50
PUBMED 0 1 12 15 16
ISI 4 8 12 21 0
ไม่นับซ้ำ 7 12 32 53 62
จำนวนนักวิจัย 50 55 54 55 61
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 7 8 17 40 50
ISI 4 8 12 21 0
ไม่นับซ้ำ 7 11 22 45 50
จำนวนนักวิจัย 50 55 54 55 61
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 93 2 0 0 0 0 95
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 571 0 0 0 0 0 571
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 642 2 0 0 0 0 644
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 176 2 0 0 0 0 178
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,521 0 0 0 0 0 7,521
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 50 55 54 55 61
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.160 0.145 0.352 0.764 0.820
ISI 0.120 0.182 0.278 0.418 0.000
จำนวนนักวิจัย 50 55 54 55 61
10.12496829032898