Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 16 39 44 65 36
PUBMED 13 15 19 17 13
ISI 13 21 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 33 52 59 79 49
จำนวนนักวิจัย 54 55 61 61 61
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 16 39 44 65 36
PUBMED 13 15 19 17 13
ISI 13 21 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 33 52 59 79 49
จำนวนนักวิจัย 54 55 61 61 61
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 16 39 44 65 36
ISI 13 21 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 23 44 44 65 36
จำนวนนักวิจัย 54 55 61 61 61
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 95 0 0 0 0 0 95
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 575 0 0 0 0 0 575
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 648 0 0 0 0 0 648
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 178 0 0 0 0 0 178
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,525 0 0 0 0 0 7,525
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 54 55 61 61 61
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.333 0.745 0.721 1.066 0.590
ISI 0.296 0.418 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 54 55 61 61 61
0.03505969047546387