Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2 3 1 0 1
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 1 3 1 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 3 1 0 1
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2 3 1 0 1
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 1 3 1 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 3 1 0 1
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 2 3 1 0 1
ISI 1 3 1 0 0
ไม่นับซ้ำ 2 3 1 0 1
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 97 0 0 0 0 0 97
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 198 0 0 0 0 0 198
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 258 0 0 0 0 0 258
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 210 0 0 0 0 0 210
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 707 0 0 0 0 0 707
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.118 0.176 0.059 0.000 0.059
ISI 0.059 0.176 0.059 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
0.018001079559326172