Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 3 1 0 1 0
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 3 1 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 1 0 1 0
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 3 1 0 1 0
PUBMED 0 0 0 0 0
ISI 3 1 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 1 0 1 0
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 3 1 0 1 0
ISI 3 1 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3 1 0 1 0
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 97 0 0 0 0 0 97
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 198 0 0 0 0 0 198
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 258 0 0 0 0 0 258
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 210 0 0 0 0 0 210
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 707 0 0 0 0 0 707
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.176 0.059 0.000 0.059 0.000
ISI 0.176 0.059 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 17 17 17 17 17
0.13413786888122559