Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 41 34 45 42 8
PUBMED 47 39 28 38 10
ISI 16 16 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 85 77 71 78 17
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 41 34 45 42 8
PUBMED 47 39 28 38 10
ISI 16 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 85 77 71 78 17
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 41 34 45 42 8
ISI 16 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44 40 45 42 8
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 544 0 0 0 0 0 544
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,031 0 0 0 0 0 2,031
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,448 0 0 0 0 0 2,448
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,390 0 0 0 0 0 1,390
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 9,112 0 0 0 0 0 9,112
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.431 0.353 0.413 0.385 0.073
ISI 0.157 0.157 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
13.731719732284546