Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 41 34 45 42 20
PUBMED 47 39 28 38 26
ISI 16 16 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 85 77 71 78 43
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 41 34 45 42 20
PUBMED 47 39 28 38 26
ISI 16 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 85 77 71 78 43
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 41 34 45 42 20
ISI 16 16 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44 40 45 42 20
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 544 0 0 0 0 0 544
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,031 0 0 0 0 0 2,031
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,448 0 0 0 0 0 2,448
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,390 0 0 0 0 0 1,390
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 9,112 0 0 0 0 0 9,112
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.431 0.353 0.413 0.385 0.183
ISI 0.157 0.157 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 102 102 109 109 109
0.02957439422607422