Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32 41 35 49 2
PUBMED 22 47 39 27 3
ISI 60 16 16 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 99 85 77 74 5
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32 41 35 49 2
PUBMED 22 47 39 27 3
ISI 60 16 16 0 0
ไม่นับซ้ำ 99 85 77 74 5
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32 41 35 49 2
ISI 60 16 16 0 0
ไม่นับซ้ำ 79 44 40 49 2
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 544 0 0 0 0 0 544
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,031 0 0 0 0 0 2,031
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,448 0 0 0 0 0 2,448
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,390 0 0 0 0 0 1,390
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 9,112 0 0 0 0 0 9,112
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.311 0.431 0.363 0.450 0.018
ISI 0.583 0.157 0.157 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
11.13228154182434