Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32 41 34 46 43
PUBMED 22 47 39 28 28
ISI 60 16 16 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 99 85 77 72 69
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32 41 34 46 43
PUBMED 22 47 39 28 28
ISI 60 16 16 0 0
ไม่นับซ้ำ 99 85 77 72 69
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 32 41 34 46 43
ISI 60 16 16 0 0
ไม่นับซ้ำ 79 44 40 46 43
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 544 0 0 0 0 0 544
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,031 0 0 0 0 0 2,031
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 2,448 0 0 0 0 0 2,448
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,390 0 0 0 0 0 1,390
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 9,112 0 0 0 0 0 9,112
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.311 0.431 0.353 0.422 0.394
ISI 0.583 0.157 0.157 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 103 102 102 109 109
12.130285501480103