Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 32 31 28 31 7
PUBMED 0 0 2 1 0
ISI 22 18 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 36 36 28 28 7
จำนวนนักวิจัย 32 32 32 32 32
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 32 31 28 31 7
PUBMED 0 0 2 1 0
ISI 22 18 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 36 36 28 28 7
จำนวนนักวิจัย 32 32 32 32 32
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 32 31 28 31 7
ISI 22 18 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 36 36 28 28 7
จำนวนนักวิจัย 32 32 32 32 32
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 509 0 0 1 0 1 511
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 535 0 0 0 0 0 535
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 1,022 0 0 1 0 1 1,024
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 1,103 0 0 3 0 2 1,108
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 1,489 0 0 0 0 0 1,489
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 3.000 0.000 2.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.094 0.000 0.063
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 32 32 32 32 32
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.000 0.969 0.875 0.969 0.219
ISI 0.688 0.563 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 32 32 32 32 32
15.125399827957153