Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 90 128 105 63 11
PUBMED 39 40 38 37 7
ISI 69 90 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 119 154 117 85 14
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 90 128 105 63 11
PUBMED 39 40 38 37 7
ISI 69 90 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 119 154 117 85 14
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 90 128 105 63 11
ISI 69 90 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 105 143 105 63 11
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 4,373 0 0 0 0 0 4,373
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 6,780 0 0 0 0 0 6,780
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,826 0 0 0 0 0 9,826
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 13,505 0 0 0 0 0 13,505
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 19,056 0 0 0 0 0 19,056
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.152 1.613 1.081 0.636 0.111
ISI 0.873 1.138 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
24.678163766860962