Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 90 128 105 62 33
PUBMED 39 40 38 37 22
ISI 69 90 0 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 119 154 117 84 46
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 90 128 105 62 33
PUBMED 39 40 38 37 22
ISI 69 90 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 119 154 117 84 46
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 90 128 105 62 33
ISI 69 90 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 105 143 105 62 33
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 4,373 0 0 0 0 0 4,373
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 6,796 0 0 0 0 0 6,796
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,842 0 0 0 0 0 9,842
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 13,505 0 0 0 0 0 13,505
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 19,075 0 0 0 0 0 19,075
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.152 1.613 1.081 0.626 0.333
ISI 0.873 1.138 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 79 80 99 99 99
0.7231128215789795