Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 72 79 85 117 84
PUBMED 46 34 39 40 35
ISI 68 70 69 90 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 95 92 118 145 97
จำนวนนักวิจัย 71 83 79 80 99
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 72 79 85 117 84
PUBMED 46 34 39 40 35
ISI 68 70 69 90 0
ไม่นับซ้ำ 95 92 118 145 97
จำนวนนักวิจัย 71 83 79 80 99
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 72 79 85 117 84
ISI 68 70 69 90 0
ไม่นับซ้ำ 84 89 104 134 84
จำนวนนักวิจัย 71 83 79 80 99
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 4,353 20 0 0 0 0 4,373
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 6,780 0 0 0 0 0 6,780
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 9,806 20 0 0 0 0 9,826
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 13,485 20 0 0 0 0 13,505
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 19,056 0 0 0 0 0 19,056
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.282 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 83 79 80 99
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.141 0.952 1.089 1.463 0.869
ISI 1.014 0.843 0.873 1.138 0.000
จำนวนนักวิจัย 71 83 79 80 99
12.920457601547241