Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 529 617 474 375 46
PUBMED 344 352 344 316 48
ISI 445 440 5 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 683 744 553 517 76
จำนวนนักวิจัย 508 512 642 642 642
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 529 617 474 375 46
PUBMED 344 352 344 316 48
ISI 445 440 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 683 744 553 517 76
จำนวนนักวิจัย 508 512 642 642 642
บทความในฐาน 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 529 617 474 375 46
ISI 445 440 5 0 0
ไม่นับซ้ำ 634 698 474 375 46
จำนวนนักวิจัย 508 512 642 642 642
บทความในฐาน < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 21,720 3 3 0 1 0 21,727
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 29,855 0 0 0 0 0 29,855
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44,553 3 3 0 1 0 44,560
จำนวนการอ้างอิง < 2020 2020 2021 2022 2023 2024 รวม
SCOPUS 63,218 3 3 0 1 0 63,225
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 113,829 0 0 0 0 0 113,829
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 0.006 0.006 0.000 0.002 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 508 512 642 642 642
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2020 2021 2022 2023 2024
SCOPUS 1.083 1.229 0.738 0.584 0.072
ISI 0.909 0.879 0.008 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 508 512 642 642 642
21.998002529144287