Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 463 526 616 490 21
PUBMED 310 344 352 344 21
ISI 408 445 440 5 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 628 681 742 565 32
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 463 526 616 490 21
PUBMED 310 344 352 344 21
ISI 408 445 440 5 0
ไม่นับซ้ำ 628 681 742 565 32
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 463 526 616 490 21
ISI 408 445 440 5 0
ไม่นับซ้ำ 576 632 696 490 21
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 21,709 0 3 2 0 0 21,714
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 29,855 0 0 0 0 0 29,855
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44,526 0 3 2 0 0 44,531
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 63,197 0 3 2 0 0 63,202
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 113,829 0 0 0 0 0 113,829
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.006 0.004 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.897 1.077 1.227 0.763 0.033
ISI 0.789 0.909 0.879 0.008 0.000
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
26.5779447555542