Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 468 529 617 477 320
PUBMED 310 344 352 344 213
ISI 408 445 440 5 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 632 683 744 555 397
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 468 529 617 477 320
PUBMED 310 344 352 344 213
ISI 408 445 440 5 0
ไม่นับซ้ำ 632 683 744 555 397
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 468 529 617 477 320
ISI 408 445 440 5 0
ไม่นับซ้ำ 580 634 698 477 320
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 21,720 0 3 3 0 1 21,727
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 29,855 0 0 0 0 0 29,855
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44,553 0 3 3 0 1 44,560
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 63,218 0 3 3 0 1 63,225
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 113,829 0 0 0 0 0 113,829
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.006 0.006 0.000 0.002
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.906 1.083 1.229 0.743 0.498
ISI 0.789 0.909 0.879 0.008 0.000
จำนวนนักวิจัย 522 508 512 642 642
0.09118103981018066