Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 468 463 526 616 483
PUBMED 298 309 344 352 322
ISI 417 408 445 440 5
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 632 628 681 742 546
จำนวนนักวิจัย 389 522 508 512 642
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 468 463 526 616 483
PUBMED 298 309 344 352 322
ISI 417 408 445 440 5
ไม่นับซ้ำ 632 628 681 742 546
จำนวนนักวิจัย 389 522 508 512 642
บทความในฐาน 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 468 463 526 616 483
ISI 417 408 445 440 5
ไม่นับซ้ำ 594 576 632 696 483
จำนวนนักวิจัย 389 522 508 512 642
บทความในฐาน < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 21,626 83 0 3 2 0 21,714
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 29,855 0 0 0 0 0 29,855
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 44,443 83 0 3 2 0 44,531
จำนวนการอ้างอิง < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 รวม
SCOPUS 63,114 83 0 3 2 0 63,202
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 113,829 0 0 0 0 0 113,829
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 0.213 0.000 0.006 0.004 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 389 522 508 512 642
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2018 2019 2020 2021 2022
SCOPUS 1.293 0.897 1.077 1.227 0.752
ISI 1.170 0.789 0.909 0.879 0.008
จำนวนนักวิจัย 389 522 508 512 642
17.906330108642578