Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 38 37 41 21 18
PUBMED 27 19 29 13 11
ISI 20 23 24 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 41 49 24 22
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 38 37 41 21 18
PUBMED 27 19 29 13 11
ISI 20 23 24 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 41 49 24 22
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 38 37 41 21 18
ISI 20 23 24 0 0
ไม่นับซ้ำ 43 41 46 21 18
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,550 0 0 0 0 0 1,550
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,582 0 0 0 0 0 2,582
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3,616 0 0 0 0 0 3,616
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 4,410 0 0 0 0 0 4,410
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,947 0 0 0 0 0 7,947
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.402 0.400 0.453 0.214 0.184
ISI 0.216 0.253 0.263 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
0.2811007499694824