Loading
ปี
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 38 37 42 22 0
PUBMED 27 19 29 13 0
ISI 20 23 24 0 0
TCI 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 41 50 25 0
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 38 37 42 22 0
PUBMED 27 19 29 13 0
ISI 20 23 24 0 0
ไม่นับซ้ำ 53 41 50 25 0
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
บทความในฐาน 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 38 37 42 22 0
ISI 20 23 24 0 0
ไม่นับซ้ำ 43 41 47 22 0
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
บทความในฐาน < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 1,550 0 0 0 0 0 1,550
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 2,582 0 0 0 0 0 2,582
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 3,609 0 0 0 0 0 3,609
จำนวนการอ้างอิง < 2019 2019 2020 2021 2022 2023 รวม
SCOPUS 4,410 0 0 0 0 0 4,410
PUBMED 0 0 0 0 0 0 0
ISI 7,947 0 0 0 0 0 7,947
TCI 0 0 0 0 0 0 0
ไม่นับซ้ำ 0 0 0 0 0 0 0
จำนวนการอ้างอิงต่อบทความ (ครั้ง/บทความ) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนนักวิจัย (ครั้ง/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความต่อจำนวนนักวิจัย (บทความ/คน) 2019 2020 2021 2022 2023
SCOPUS 0.402 0.400 0.463 0.224 0.000
ISI 0.216 0.253 0.263 0.000 0.000
จำนวนนักวิจัย 97 95 95 98 98
30.618847846984863